Doelstellingen

 

Stichting Bewonersplatform Woensel Noord is opgericht 20 november 2009.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 726891

Actieplan Bewonersplatform Woensel-Noord

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en in stand houden van het woon- en leefklimaat in het stadsdeel Woensel-Noord, waarin onder meer begrepen wordt:
– het vergroten van de betrokkenheid van bewoners in het stadsdeel en maatschappelijke integratie en participatie;
– het bevorderen van invloed van bewoners op beslissingen over het stadsdeel door het creëren van voldoende draagvlak;
– het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van de openbare ruimte;
– het bevorderen van de sociale veiligheid en verkeersveiligheid;
– het behouden en verbeteren van voorzieningen van algemeen nut;
– het bevorderen en verbeteren van de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg (woonservicezone);
– het stimuleren en ontwikkelen van inspraak over deelname van bewoners aan bovengenoemde activiteiten;
– het handhaven dan wel verbeteren van natuur- en stadsschoon en het behoud van cultuurhistorische waarden;
– alle andere acties die strekken tot het beoogde doel.

De stichting tracht dit doel te bereiken door middel van:
– het met elkaar in contact brengen van buurten, bewoners en gebruikers binnen het stadsdeel Woensel Noord;
– het informeren, stimuleren en ondersteunen van bewonersorganisaties in het stadsdeel;
– het onderhouden van contacten en het maken van afspraken met het Stadsdeelteam/Gemeentebestuur, gemeentelijke- en andere overheidsinstellingen en maatschappelijke partners;
– het leveren van gevraagde en ongevraagde adviezen teneinde invloed uit te kunnen oefenen op het beleid en de besluitvorming van bevoegde instanties;
– het voeren van procedures, in uitzonderlijke situaties, met afgedekte middelen;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen.

In het jaar 2016 heeft de Stichting de volgende doelen gesteld:
– aantal bijeenkomsten organiseren met actuele en interessante onderwerpen voor alle buurtverenigingen;
o georganiseerd in diverse buurthuizen;
o thema’s zijn afhankelijk van maatschappelijke ontwikkeling.
– vergroten van de betrokkenheid bij vergaderingen;
o vergaderingen bezoeken van deelnemende buurtverenigingen;
o in gezamenlijke bijeenkomst is voldoende ruimte voor bespreking problematiek van wijken;
– gezamenlijk standpunt formuleren bij grensoverschrijdende problematiek;
o verbinden bij probleem of oplossing door snel contact.
– contacten versterken met gemeente en politiek;
o afspraken maken met wethouder en gebiedsbeheerder;
o politieke partijen uitnodigen bij vergaderingen.
– kennis- en informatie delen met buurtverenigingen;
o buurtverenigingen attenderen op website;
o in gezamenlijke bijeenkomst is voldoende ruimte voor bespreking problematiek van wijken.